Kontraktor Bertauliah

Kewangan

Telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah sektor, bidang dan sub-bidang seperti di Lampiran A. Kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran B.

Perakuan Pendaftaran

Adalah dengan ini diperakui bahawa kontraktor yang dinyatakan di bawah ini telah berdaftar dengan Lembaga mengikut Bahagian VI Akta Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia 1994.

Perolehan Kerja Kerajaan

Adalah disahkan syarikat/Firma ini adalah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan tertakluk kepada syarat-syarat termaktub bersama sijil ini.